Закон про митний тариф україни

О Таможенном тарифе Украины (неофициальный текст)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Митний тариф України

Стаття 1. Цим Законом встановлюється Митний тариф України (додається).

Митний тариф України є невід’ємною частиною цього Закону та містить перелік ставок загальнодержавного податку — ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Стаття 2. Ставки ввізного мита можуть встановлюватися або змінюватися виключно шляхом внесення змін до Митного тарифу України в порядку, визначеному законом.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 20-21, ст. 740; 2016 р., N 1, ст. 8, N 5, ст. 47, N 48, ст. 806; 2017 р., N 4, ст. 42).

м. Київ
___ ____________ 2017 року
N ___

Пояснювальна записка
до проекту Закону України «Про Митний тариф України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону розроблено Мінекономрозвитку разом з ДФС з метою приведення законодавчої бази України у відповідність із системою загальновизнаних норм міжнародного права, зокрема шляхом створення Митного тарифу України, в основу якого покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (ГС-2017) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС).

Гармонізована система опису та кодування товарів (ГС) є багатоцільовою товарною номенклатурою, що використовується в 207 країнах світу з метою проведення одноманітної класифікації товарів для встановлення митних тарифів, здійснення заходів нетарифного регулювання та збирання статистичних даних зовнішньої торгівлі.

Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2012 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах Європейського співтовариства та країнах СНД, з 1 січня 2017 року здійснюється на основі ГС-2017.

У зв’язку зі згаданим виникає ряд ускладнень, пов’язаних, зокрема, із:

розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення продукції, що імпортується;

неможливістю зіставлення митної статистики, наданої в рамках домовленостей про обмін статистичною інформацією, тощо.

Очікує від України зазначених дій також і Всесвітня митна організація (ВМО), зокрема в рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів , до якої Україна приєдналася згідно з Указом Президента від 17.05.2002 N 466/2002 .

Ураховуючи зазначене, відповідно до статті 3 (а) вказаної вище Конвенції проектом Закону України передбачено нову редакцію номенклатури Митного тарифу України , в основу якої покладено ГС-2017 на рівні перших шести знаків (офіційне видання ВМО) і КН ЄС 2017 року на рівні сьомого і восьмого знаків (Official Journal of the European Communities, L 294 від 28.10.2016, vol. 59).

Відповідно до інформації ВМО ГС-2017 містить 223 зміни, розподілених таким чином:

85 — сільськогосподарська галузь;

45 — хімічна галузь;

13 — лісовий сектор;

15 — текстильна промисловість;

6 — чорні та кольорові метали;

35 — машинобудівна галузь;

26 — інші галузі.

Як результат прийнятих змін частина кодів додана, перенумерована або вилучена у зв’язку з низьким об’ємом торгівлі (менше 50 млн. доларів за рік).

Основні чинники, що вплинули на внесення змін до ГС пов’язані з пропозиціями від міжнародних організацій та на виконання міжнародних угод:

ФАО (англ. Food and Agriculture Organization, FAO) — міжнародна організація, що діє під егідою ООН з питань продовольства та сільського господарства;

Рішення ВМО — щодо створення окремих кодів для протималярійних товарів;

INBAR — міжнародна організація з питань конролю ротангу та бамбуку;

CWC (OPCW) — конвенція про хімічну зброю (Chemical Weapons Convention);

PIC — Роттердамська конвенція про контроль небезпечних хімічних речовин (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade);

POPs — конвенція про стійкі хімічні забруднювачі, зокрема DDT-дуст та інші (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants);

INCB — Міжнародний комітет з контролю над наркотиками (International Narcotics Control Board).

Водночас проектом нового Митного тарифу України не передбачається зміна ставок увізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття Закону є:

приведення товарної номенклатури у відповідність з вимогами ГС-2017 на виконання міжнародних зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів ;

адаптація статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації;

стандартизація зовнішньоторговельної документації;

усунення розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України та країн — торговельних партнерів;

прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує фінансових витрат, оскільки він має суто технічний характер і передбачає переведення Митного тарифу України на базу УКТЗЕД нової версії.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Мінфіном, Мінагрополітики, Мін’юстом, Державною фіскальною службою України.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1 . Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводиться.

7. Запобігання корупції

Норми законопроекту не передбачають правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

На виконання положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні про оприлюднення проекту Закону буде повідомлено Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

10 1 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме:

адаптації статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації;

спрощенню зіставлення та аналізу статистичних даних, особливо тих, які належать до міжнародної торгівлі та обмін якими відбувається в рамках міжнародних домовленостей або ведення міжнародних торговельних переговорів;

гармонізації заходів нетарифного регулювання з питань безпеки харчування, охорони довкілля, контролю імпорту та експорту наркотичних речовин, прекурсорів, військових товарів, товарів подвійного призначення, тощо;

зменшенню витрат, пов’язаних із необхідністю повторного опису, класифікації та кодування товарів під час їх переведення з однієї системи в іншу в процесі міжнародної торгівлі, та прискоренню і спрощенню процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій.

Вищезазначене сприятиме розвитку та пожвавленню міжнародної торгівлі і збільшенню надходжень до Державного бюджету України.

Перший віце-прем’єр-міністр —
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

Стаття 1. Цим Законом встановлюється Митний тариф України (додається).

Митний тариф України є невiд’ємною частиною цього Закону та мiстить перелiк ставок загальнодержавного податку — ввiзного мита на товари, що ввозяться на митну територiю України i систематизованi згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД), складеною на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв.

Стаття 2. Ставки ввiзного мита можуть встановлюватися або змiнюватися виключно шляхом внесення змiн до Митного тарифу України в порядку, визначеному законом.

Стаття 3. Прикiнцевi положення

1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року, крiм пункту 3 цiєї статтi, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

Закон України «Про Митний тариф України» (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125, N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24, N 33-34, ст. 402, ст. 408, ст. 409; 2005 р., N 5, ст. 110, ст. 123, N 14, ст. 242, NN 17-19, ст. 267, NN 40-45, ст. 463; 2006 р., N 27, ст. 233; 2007 р., NN 36-43, ст. 508; 2009 р., N 26, ст. 327, NN 32-37, ст. 484, N 40, ст. 577; 2011 р., N 23, ст. 160, N 27, ст. 229; 2012 р., N 38, ст. 455; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 6 листопада 2012 року N 5476-VI);

Закон України «Про внесення змiн до деяких законiв України» (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 235);

Закон України «Про внесення змiн до деяких законiв України» (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 368);

Закон України «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо стабiлiзацiї цiн на ринку нафтопродуктiв» (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 21, ст. 304);

Закон України «Про внесення змiн до деяких законiв України» (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 46-47, ст. 468).

3. Кабiнету Мiнiстрiв України привести свої нормативно-правовi акти та забезпечити приведення нормативно-правових актiв центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом, забезпечивши введення їх в дiю одночасно з набранням чинностi цим Законом.

м. Київ
19 вересня 2013 року
N 584-VII

МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ

Якщо в Українськiй класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi — УКТЗЕД), складенiй на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв i Комбiнованої номенклатури Європейського Союзу, виявлено неточностi перекладу з офiцiйної мови оригiналу українською мовою назв позицiй, пiдпозицiй, а також текстiв примiток до роздiлiв, груп, позицiй, пiдпозицiй та додаткових примiток, то за основу приймаються тексти офiцiйних видань Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв Всесвiтньої митної органiзацiї i Комбiнованої номенклатури Європейського Союзу.

Основнi правила iнтерпретацiї УКТЗЕД

Класифiкацiя товарiв в УКТЗЕД здiйснюється за такими правилами:

1. Назви роздiлiв, груп i пiдгруп наводяться лише для зручностi користування УКТЗЕД; для юридичних цiлей класифiкацiя товарiв в УКТЗЕД здiйснюється виходячи з назв товарних позицiй i вiдповiдних примiток до роздiлiв чи груп i, якщо цими назвами не передбачено iншого, вiдповiдно до таких правил:

2. (a) будь-яке посилання в назвi товарної позицiї на будь-який вирiб стосується також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що вiн має основну властивiсть комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифiкується як комплектний чи завершений згiдно з цим правилом), незiбраного чи розiбраного;

(b) будь-яке посилання в назвi товарної позицiї на будь-який матерiал чи речовину стосується також сумiшей або сполук цього матерiалу чи речовини з iншими матерiалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матерiалу чи речовини розглядається як посилання на товар, що повнiстю або частково складається з цього матерiалу чи речовини. Класифiкацiя товару, що складається бiльше нiж з одного матерiалу чи речовини, здiйснюється вiдповiдно до вимог правила 3.

3. У разi коли згiдно з правилом 2 (b) або з будь-яких iнших причин товар на перший погляд (prima facie) можна вiднести до двох чи бiльше товарних позицiй, його класифiкацiя здiйснюється таким чином:

(a) перевага надається тiй товарнiй позицiї, в якiй товар описується конкретнiше порiвняно з товарними позицiями, де дається бiльш загальний його опис. Проте в разi коли кожна з двох або бiльше товарних позицiй стосується лише частини матерiалiв чи речовин, що входять до складу сумiшi чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарiв, що надходять у продаж у наборi для роздрiбної торгiвлi, такi товарнi позицiї вважаються рiвнозначними щодо цього товару, навiть якщо в однiй з них подається повнiший або точнiший опис цього товару;

(b) сумiшi, багатокомпонентнi товари, якi складаються з рiзних матерiалiв або виробленi з рiзних компонентiв, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрiбної торгiвлi, класифiкацiя яких не може здiйснюватися згiдно з правилом 3 (a), повиннi класифiкуватися за тим матерiалом чи компонентом, який визначає основнi властивостi цих товарiв, за умови, що цей критерiй можна застосувати;

(c) товар, класифiкацiю якого не можна здiйснити вiдповiдно до правила 3 (a) або 3 (b), повинен класифiкуватися в товарнiй позицiї з найбiльшим порядковим номером серед номерiв товарних позицiй, що розглядаються.

4. Товар, який не може бути класифiкований згiдно з вищезазначеними правилами, класифiкується в товарнiй позицiї, яка вiдповiдає товарам, що найбiльше подiбнi до тих, що розглядаються.

5. На додаток до наведеного до зазначених нижче товарiв застосовуються такi правила:

(a) футляри для фотоапаратiв, музичних iнструментiв, зброї, креслярського приладдя, прикрас та подiбнi вироби, якi мають спецiальну форму i призначенi для зберiгання вiдповiдних виробiв або набору виробiв, придатнi для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначенi, класифiкуються разом з упакованими в них виробами. Це правило не поширюється на тару (упаковку), що становить разом з виробом одне цiле i надає останньому iстотно iншої властивостi;

(b) вiдповiдно до правила 5 (a) тару (упаковку) разом з товарами, якi в нiй мiстяться, слiд класифiкувати разом з цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка зазвичай використовується для упакування цих товарiв. Це положення є необов’язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна для повторного використання.

6. Для юридичних цiлей класифiкацiя товарiв у товарних пiдпозицiях, товарних категорiях i товарних пiдкатегорiях здiйснюється вiдповiдно до назви останнiх, а також примiток, якi їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), положень вищезазначених правил за умови, що порiвнювати можна лише назви одного рiвня деталiзацiї. Для цiлей цього правила також можуть застосовуватися вiдповiднi примiтки до роздiлiв i груп, якщо в контекстi не зазначено iнше.

Особливостi застосування специфiчних i комбiнованих ставок ввiзного мита

При нарахуваннi сум ввiзного мита, що стягуються за специфiчними ставками, встановленими в грошовому розмiрi за кiлограм маси товару, або комбiнованими ставками iз специфiчною складовою в грошовому розмiрi за кiлограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невiддiльна вiд товару до його споживання i в якiй товар подається для роздрiбного продажу.

Одиницi вимiру та облiку

Основною одиницею вимiру та облiку (далi — ОВО) кiлькостi товарiв в УКТЗЕД є одиниця маси — кiлограм (кг). У разi потреби для цiлей тарифного регулювання, нетарифного регулювання (лiцензування, квотування тощо), збору та оброблення статистичних даних застосовуються додатковi ОВО.

У третiй графi УКТЗЕД наведено додатковi ОВО; знак «-» означає, що додаткової ОВО немає, тобто використовується основна ОВО — кiлограм.

У таблицi, наведенiй нижче, визначено перелiк ОВО, якi використовуються в УКТЗЕД.

Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

2.3. Закон україни «про єдиний митний тариф»

Закон України «Про єдиний митний тариф» [17, с. 71–80], прийнятий Парламентом 5 лютого 1992 р., визначив порядок декларування товарів, сплати мита і митних зборів, надання митних пільг, інших умов митного контролю.

Єдиний митний тариф України — це систематизований звіт ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі.

Єдиний митний тариф України визначається відповідно до цього Закону та міжнародних договорів України.

Єдиний митний тариф України, зміни та доповнення до нього мають бути офіційно опубліковані в загальнодоступних засобах масової інформації не пізніш як за 45 днів до дати введення їх у дію. Якщо зазначені документи будуть опубліковані несвоєчасно, датою, коли вони набудуть чинності буде вважатися 46-й день з моменту офіційної публікації.

Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.

В Україні існують такі види мита:

— адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

— специфічне, що нараховується в установленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

— комбіноване, що поєднує ці види митного обкладання.

Ввізне мито є диференційованим:

— до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України, а також до товарів та інших предметів, що походять з країн, які розвиваються, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;

— до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб’єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли призначені мита та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;

— до решти товарів та інших предметів застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.

Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі України.

На окремі товари та інші предмети може встановлюватися сезонне ввізне і вивізне мито на термін не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення.

В окремих випадках при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі цієї території товарів незалежно від інших видів мит можуть застосовуватися спеціальне мито, антидемпінгове, компенсаційне.

Спеціальне мито застосовується:

— як захисний захід, якщо товари ввозяться на митну територію України в таких кількостях або на таких умовах, які завдають чи можуть завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих товарів;

— як запобіжний захід щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують загальнодержавні інтереси в цій галузі, а також як захід для припинення недобросовісної конкуренції у випадках, визначених законами України;

— як захід у відповідь на дискримінаційні та (чи) недружні дії з боку іноземних держав проти України або у відповідь на дії окремих країн та їхніх союзів, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

Ставка спеціального мита встановлюється в кожному окремому випадку.

Антидемпінгове мито застосовується у випадках:

— ввезення на митну територію України товарів за ціною, істотно нижчою за їх конкурентну ціну в країні експорту на момент цього експорту, якщо таке ввезення завдає чи може завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних чи безпосередньо конкуруючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва подібних товарів в Україні;

— вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення завдає чи може завдати шкоди загальнодержавним інтересам України.

Ставка антидемпінгового мита не може перевищувати різниці між конкурентною оптовою ціною об’єкта демпінгу в країні експорту на момент цього експорту і заявленою ціною при його ввезенні на митну територію України або різниці між ціною об’єкта демпінгу з України й середньою ціною українського експорту подібних чи безпосередньо конкуруючих товарів на той самий період часу.

Компенсаційне мито застосовується у випадках:

— ввезення на митну територію України товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи побічно використовувалася субсидія і якщо таке ввезення завдає чи може завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних чи безпосередньо конкуруючих товарів або перешкоджає організації та розширенню виробництва подібних товарів в Україні;

— вивезення за межі митної території України товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи побічно використовувалася субсидія і якщо таке вивезення завдає або може завдати шкоди державним інтересам України.

Ставка компенсаційного мита не може перевищувати виявленого розміру субсидій.

Мито нараховується митним органом України відповідно до положень цього Закону і ставок Єдиного митного тарифу України, чинними на день подання митної декларації, і сплачується як у валюті України, так і в іноземній валюті, яку купує Національний банк України.

Закон про митний тариф україни

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 року)

Про Митний тариф України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.125 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2671-III від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 45, ст.239
N 2779-III від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 9, ст. 68
N 2952-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 18-19, ст.133
N 3113-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.237
N 3114-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.233
N 370-IV від 25.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст. 64
N 420-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 8-9, ст.85
N 651-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.187
N 652-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.188
N 745-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.235
N 916-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.335
N 981-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.7
N 1043-IV від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст. 24
N 1624-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.360 —
зміни втратили чинність на підставі Закону
N 2740-IV від 06.07.2005
N 1637-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 29, ст.368
N 1691-IV від 20.04.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.402
N 1801-IV від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493
N 1820-IV від 18.06.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.408
N 1893-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.409
N 2188-IV від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.110
N 2269-IV від 21.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.123
N 2470-IV від 15.03.2005, ВВР, 2005, N 14, ст.242
N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 2565-IV від 17.05.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.304
N 2715-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 40-41, N 43, N 44-45, ст.463
N 2775-IV від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 46-47, ст.468
N 3455-IV від 21.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.233 )

( Закон в редакції Закону
N 1109-V від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 36-37,
N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст.508 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 676-VI від 17.12.2008, ВВР, 2009, N 32-33, N 34-35, N 36-37, ст.484
N 923-VI від 04.02.2009, ВВР, 2009, N 27, ст.349
N 1016-VI від 19.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.327 )

( Щодо запровадження тимчасової цільової надбавки до ставок
ввізного мита додатково див. Закон N 923-VI
від 04.02.2009 )

( Додатково див. Лист Державної митної служби
N 11/1-10.21/2619-ЕП від 24.03.2009 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 15-рп/2009 від 23.06.2009 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1391-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 40, ст.577
N 2756-VI від 02.12.2010 )

( В редакції Закону
N 2829-VI від 21.12.2010, ВВР, 2011, N 27, ст.229 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4234-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.455
N 5476-VI від 06.11.2012 —
набирає чинності з 01.01.2013 р. )

Митний тариф України — це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.

Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Стаття 1. Затвердити Митний тариф України згідно з додатком. ( Митний тариф в редакції Закону N 2829-VI від 21.12.2010 див.: розділи I-V див. в ( 2371а-14 ), розділи VI-X див. в ( 2371б-14 ), розділи XI-XV див. в ( 2371в-14 ), розділи XVI-XXI див. в ( 2371г-14 ))

Стаття 2. Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України.

Закони України з питань встановлення нових або зміни діючих ставок ввізного мита набирають чинності не раніше ніж з дати початку нового бюджетного періоду.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2371-III

Рада може прийняти зміни до закону про митний тариф на поточній сесії, — Кубів

Закон покликаний врегулювати поставки мінеральних добрив в Україну

Народні депутати Верховної Ради планують до кінця поточної восьмої сесії внести зміни в Закон «Про митний тариф України». Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів після зустрічі з Комісаром ЄС, передає кореспондент РБК-Україна.

«В рамках засідання Міжвідомчої комісії ми розглянули матеріали щодо постачання мінеральних добрив в Україну. Рішення (про підвищення мит на імпорт добрива з РФ — ред.) говорить про те, що ми за українського виробника і проти контрабанди. Але для загального врегулювання цього питання ми повинні прийняти закон», — пояснив міністр.

Він нагадав, що рік тому (в 2017 році — ред.) урядом було внесено у Верховну Раду два законопроекти з агропромислових питань. Зокрема, законопроект № 6422, який був розроблений з метою сприяння диверсифікації поставок добрив в Україну.

«Комітет ВР вже провів з нами три засідання і прийняла чітку програму. Ми провели вчора конструктивну роботу з депутатами Верховної Ради. Ці два законопроекти були озвучені вчора на засіданні нашої комісії. Також сказано, що є певні доповнення до цих законопроектів. Мають розглянути проект закону «Про митний тариф в Україні» з метою диверсифікації поставок добрив в Україні. Представники ВР і депутати говорили, що повинні прийняти цей законопроект у першому півріччі цього року», — додав Кубів.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 26 березня розширила дію антидемпінгових заходів на імпорт в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) з Російської Федерації.

Смотрите еще:

  • Фед закон 152-фз Закон "О персональных данных" Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ"О персональных данных" С изменениями и дополнениями от: 25 ноября, 27 декабря 2009 г., 28 июня, 27 июля, 29 ноября, 23 декабря 2010 г., 4 июня, 25 июля 2011 г., 5 […]
  • От 24042008 года 48-фз об опеке и попечительстве Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ"Об опеке и попечительстве" С изменениями и дополнениями от: 18 июля 2009 г., 1 июля […]
  • Фз о следственном комитете российской федерации от 2010 года Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ"О Следственном комитете Российской Федерации" С изменениями и […]
  • Следственный комитет россии удостоверение Проект Приказа Следственного комитета Российской Федерации "Об утверждении Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий в военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации" (подготовлен Следственным […]
  • 175 фз о порядке разрешения Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 175-ФЗ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" (с изменениями от 6 ноября, 30 декабря 2001 г.) Принят Государственной Думой 20 октября 1995 года Глава 1. Общие положения Статья 1. […]
  • Правила осаго п 310 Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (с изменениями и дополнениями) Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. N […]
  • Как округлять числа до целых правило Правило округления чисел В приближенных вычислениях зачастую приходится округлять некоторые числа, как приближенные, так и точные, то есть убирать одну или несколько конечных цифр. Для того чтобы обеспечить наибольшую близость отдельного […]
  • О конституционом суде рф Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ"О Конституционном Суде Российской […]