Правила заповнення накладних

ПОРЯДОК заповнення податкової накладної Розділ: Новини

від _______ № _______ )

заповнення податкової накладної

2. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі і якій присво єно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні п ідрозділи платника податку самостійно здійснюють поста чання товарів / послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі філії, може делегувати філії або структурному підрозділу право виписки податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному п ідрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово довести до відома державного податкового органу за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та структурними п ідрозділами несе платник податку на додану вартість.

П ід час виконання договорів про спільну (сумісну) діяльність податкова накладна виписується особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Податковий обл ік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку результатів іншої господарської діяльності.

При здійсненні господарських операцій, пов ’ язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, податкова накладна виписується особою -управителем майна , яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.

У разі надання нерезидентом послуг , місце постачання яких розташоване на митній території України , податкова накладна виписується зареєстрованим на території України платником податку — покупцем (отримувачем).

Суб’єкти п ідприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені під пунктом ”а” пункту 193.1 статті 193 та абзацом 11 пункту 9 або пунктом 209 .2 статті 209 Податкового кодексу України , а також підприємства, звільнені від сплати податку до бюджету за р ішенням суду, утрачають право на складання податкової накладної.

3. Порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику — код (номер, шифр).

4. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов’язань з поста чання товарів / послуг продавця у реє стр і виданих та отриманих податкових накладних.

5. Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж вказаною у пункті 2 даного Порядку.

6. Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у момент виникнення податкових зобов’язань продавця відповідно до вимог статті 18 7 Податкового кодексу України . При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (непотрібне виділяється поміткою «Х»).

6.1. Оригінал податкової накладної надається покупцю товарів / послуг на його вимогу .

Зазначений документ зберігається покупцем разом із розрахунковими, платіжними документами з придбання товарів / послуг у порядку і протягом терміну, визначеного для зберігання обл ікових податкових документів та зобов’язань із сплати податків.

Податкова накладна, які відповідно до пункту 11 підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, надається покупцю тільки після її реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних.

6.2. Податкова накладна дає право покупцю, зареєстрованому як платник податку, на включення до податкового кредиту витрат по сплаті податку на додану вартість.

6.3. Не дає права на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту податкова накладна, виписана платником, звільненим від сплати податку за рішенням суду.

6. 4 . Копія податкової накладної залишається у продавця товарів / послуг як звітний розрахунковий податковий документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством для зобов’язань із сплати податку.

7. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з поста чання товар ів/ послуг, на вимогу їх отримувача. У будь-якому разі видається товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що п ідтверджує передачу товарів / послуг та (або) прийняття платежу із зазначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника.

Якщо постачальник товарів / послуг відмовився надати отримувачу цих товарів / послуг податкову накладну або порушив порядок її заповнення, отримувач таких товарів / послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період (у якому повинна бути видана податкова накладна) заяву зі скаргою на такого постачальника. До заяви платник зобов’язаний додати копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбання таких товарів / послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України ”Про бухгалтерський обл ік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг. Указана заява є п ідставою для включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту.

8. Усі примірники податкових накладних, окремі особливості заповнення яких викладені в п ідпунктах 8.1 — 8.4 цього пункту, залишаються в особи, що їх виписала, і зберігаються відповідно до викладеного в підпунктах 6.1 та 6. 4 пункту 6 цього Порядку.

В оригіналі такої податкової накладної робиться відповідна помітка, наприклад: «Поста чання неплатнику податку», «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам», «Передача у межах балансу для невиробничого використання», «Ліквідація фондів за самостійним р ішенням платника податку», «Переведення основних фондів до складу невиробничих», «Експортні поста чання «, «Поста чання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість», «Поста чання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість», «Визнання умовного продажу при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість».

8.1. У разі поста чання товарів / послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи поста чання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер св ідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» робиться позначка «Х».

8.2. У разі виписки податкової накладної покупцем — отримувачем послуг від нерезидента , місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Номер св ідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» робиться позначка «Х».

8.3. У разі передачі товарів / послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання, у разі використання товарів / послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, у разі визнання умовного продажу товарних залишків та/або основних фонд ів, що перебувають в обл іку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, у разі ліквідації необоротних активів за самостійним рішенням платника податку, у разі переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих, у рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Індивідуальний податковий номер покупця» вказуються однакові номери. Зазначене стосується і заповнення рядків «Номер св ідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)».

8.4. Податкова накладна виписується за щоденними п ідсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі:

здійснення поста чання товарів / послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обл іку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, у яких форма встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чекі в , як і містять суму поставлених товарів / послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номера постачальника) . З метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку) .

9. Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто, при одночасній поставці одному покупцю як оподатковуваних товарів / послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 10 та граф 7, 8 і 9).

Викладене в абзаці першому цього пункту не поширюється на :

операцію з поста чання товарів / послуг, до якої одночасно застосовується як нульова ставка, так і ставка 20 відсотків. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи;

10. У разі поста чання товарів / послуг, звільнення від оподаткування яких передбачено статтею 197 та п ідрозділом 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України в податковій накладній у розділі VI та графі 10 робиться помітка «Без ПДВ» з обов’язковим посиланням на відповідний пункт (підпункт), статтю такого нормативно-правового акта.

11. У разі поста чання товарів / послуг , оподаткування яких передбачено статтею 195 Податкового кодексу України за нульовою ставкою, у розділі VI та графах 8 і 9 робиться помітка «».

12. До розділу І податкової накладної вносяться дані в розрізі номенклатури поста чання товарів / послуг, а саме:

12.1. графа 2 — дата виникнення податкового зобов’язання у продавця, тобто здійснення будь-яко ї з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 187.1 «Дата виникнення податкових зобов’язань» статті 187 Податкового кодексу України ;

12.2. графа 3 — номенклатура поста чання товарів / послуг;

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у цій графі також указується «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______» (зазначається номер податкової накладної, виписаної на суму поста чання цих товарів / послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості);

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни, збільшеної на суму процентів нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя над фактичною ціною, у цій графі, крім тексту «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______», також указу ється текст «сума процентів нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя»;

12.3. графа 4 — одиниця виміру товарів / послуг — грн., шт., кг , м, см, м куб., см куб., л тощо;

12.4. графа 5 — кількість (об’є м , обсяг) поста чання товарів / послуг;

У разі, якщо послуги не мають таких показникі в , а вимірюються лише у вартісному вираженні, у графі 5 указується: «послуга/проценти тощо»;

12.5. графа 6 — ціна поста чання одиниці продукції без урахування податку на додану вартість;

12.6. графа 7 — база оподаткування товарів / послуг, які п ідлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 %;

12.7. графа 8 — база оподаткування при здійсненні операцій на митній території України з поста чання товарів / послуг, які п ідлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (згідно із Податковим кодексом України );

12.8. графа 9 — база оподаткування при здійсненні експортних операцій, які п ідлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою ( під пункт 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України );

12.9. графа 10 — база оподаткування товарів / послуг, які звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 Податкового кодексу України ;

12.10. графа 11 — загальна сума коштів, що п ідлягає оплаті.

13. До розділу II податкової накладної вносяться вс і дані по товаротранспортних витратах продавця згідно з договором, які не входять до договірної (контрактної) вартості товарів.

14. До розділу III податкової накладної вносяться дані по зворотній (заставній) тарі. Вартість тари визначається в контракті як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 11 як загальна сума коштів, що п ідлягають сплаті.

15. Податкова накладна виписується на кожн е повн е або частков е поста чання товарів / послуг. У разі, коли частка товару / послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку № 1 до податкової накладної і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов’язаннях (додаток № 1 виписується у двох примірниках, з яких оригінал видається покупцю товарів / послуг, а копія залишається у продавця товарів / послуг.

1 6 . У разі здійснення поста чання товарів/послуг, поста чання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставленої продукції (1 раз на п’ять днів; 1 раз на десять днів тощо), але не р ідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов’язково додається реє стр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супроводжувальних документів, згідно з якими здійснено поста чання товарів/послуг.

1 7 . Вс і складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати поста чання товарів / послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку — продавця. Податкова накладна не п ідписується покупцем товарів / послуг і не скріплюється його печаткою.

1 8 . У разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму поста чання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну — на суму, виходячи з фактичної ціни поста чання , другу — на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. Номер податкової накладної, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, повинен через др іб містити позначку «ЗЦ». Така податкова накладна покупцю не надається; усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.

Такий самий порядок виписки податкових накладних застосовується і в разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін, збільшених на суму процентів нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя. При цьому до податкової накладної, виписаної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною , уключається і сума вказаних процентів.

19 . У разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до статті 192 Податкового кодексу України постачальник товарів / послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

2 0 . Розрахунок коригування кількісних і вартісних показникі в до податкової накладної (далі в тексті — розрахунок коригування) може друкуватися поліграфічним способом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

2 1 . Розрахунок коригування складається у двох примірниках.

2 2 . Оригінал розрахунку коригування надається покупцю товарів/послуг. Копія залишається у продавця.

Якщо розрахунок коригування складається платником податку, який відповідно до пункту 201.10 статті 201 та пункту 11 підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, такий розрахунок надається покупцю тільки після його реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних.

2 3 . Розрахунки коригування як покупцем, так і продавцем зберігаються в порядку , аналогічному порядку збереження податкових накладних.

2 4 . На п ідставі вказаного розрахунку отримувач товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до статті 192 Податкового кодексу України (за умови дотримання законодавчих норм щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов’язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (з від’ємним чи позитивним значенням).

2 5 . На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.

2 6 . Розрахунок коригування складається виключно продавцем — особою, яка є платником податку, філією чи структурним п ідрозділом, якому делеговано право виписки податкової накладної (відповідно до пункту 2 цього Порядку), особою, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету, особою -управителем майна , яка веде окремий податковий обл ік з податку на додану вартість при здійсненні господарських операцій, пов ’ язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном та покупцем — отримувачем послуги, наданої йому нерезидентом місце постачання якої розташоване на митній території України на митній території України, із обов’язковим включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов’язань та одночасним відображенням у реє стр і виданих та отриманих податкових накладних з від’ємним чи позитивним значенням.

2 7 . Розрахунку коригування присвоюється номер, який має вигляд дробу, чисельник якого відповідає порядковому номеру розрахунку, який реєструється у окремому журналі, а знаменник — номеру податкової накладної.

Наприклад: 5/177, де:

177 — номер податкової накладної.

29. Показники у графах 6, 7, 9 — 15 розрахунку коригування заповнюються у вартісному виразі відповідно до правил ведення бухгалтерського обл іку.

30. У графі 6 вказується фактична ці на без врахування податку на додану вартість, за якою раніше бул о здійснен о поста чання .

31. У графі 7 вказується сума р ізниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснен о поста чання .

Зразок заповнення податкової накладної

Дивіться також Питання, що чaсто ставляться про податкові накладні

Всi реквізити, елементи податкових накладних (далi по тексту буде згадуватись часто як «ПН»), засоби та мова заповнення, формат друку розглянуті детально на узагальнюючій сторінцi Заповнення податкової накладної .

На відміну від згаданої вище узагальнюючої сторінки, ця сторінка присвячена розгляду конкретних ситуацій, а не загальному перерахуванню вимог нормативних актів. Потрібний зразок заповнення податкової накладної ви можете вибрати праворуч.

Оберiть зразок заповнення податкової накладної, що ваc цікавить:

Зверніть особливу увагу, на те, що вкрай небезпечно помилятися саме в обов’язкових реквізитах податковиx накладниx, які перераховані в Податковому кодексі (дивіться їх список на сторінцi Обов’язкові реквізити ).

Більшіcть реквізитів та елементів ПН, включаючи до печатку та підпис, і вимоги до них від податківців (офіційні та напівофіційні) були розглянуті на окремих сторінках. Оберіть з них таку що цікaвить саме вас:

Рекомендуємо тематичні добірки, пов’язанi з цією темою:

Інщі сторiнки за темами «ПДВ» та «Зразок заповнення податкової накладної»:

Порядок заповнення податкової накладної у 2018 році

Статті за темою

Щоб уникнути помилок та своєчасно подати податкову накладну ми підготували для вас консультацію з усіма нюансами її заповнення. Ознайомтеся їз загальними правилами складання, формою та кодами УКТ ЗЕД

Зміст статті:

Порядок заповнення податкової накладної

Заповнення податкових накладних (далі – ПН) базується на Порядку заповнення податкової накладної, який затверджений Наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок № 1307). Спочатку розглянемо найбільш загальні правила складання ПН:

 1. Складаємо ПН виключно українською мовою. Обов’язок платника ПДВ заповнювати ПН державною мовою встановлено п. 4 Порядку № 1307. Однак, якщо при перекладі з іноземної мови на українську неможливо правильно ідентифікувати назву торгової марки або найменування товару, то допускається їх відображення іноземною мовою (див. консультацію ДФС у 101.17 ЗІР).
 2. ПН заповнюється у гривнях з копійками (усі графи).
 3. Для операцій, які обкладаються ПДВ і звільнені від оподаткування, складаються окремі ПН. Водночас на операції, що оподатковуються за ставками 0%, 7%, 20% може бути оформлена одна ПН (п. 17 Порядку № 1307). У ПН, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі “Складена на операції, звільнені від оподаткування” верхньої лівої частини робиться помітка “Без ПДВ”.
 4. Реквізити ПН залишаються порожніми, якщо вони не підлягають заповненню. В реквізитах не треба ставити прочерки, нулі тощо.
 5. ПН складається в день виникнення податкових зобов’язань. Згідно з п. 201.7 ПКУ накладна складається на кожне повне або часткова постачання товарів (послуг), а також на суму авансу, який надійшов від покупця. При цьому можна складати одну ПН, якщо аванс за день надходив частинами.
 6. ПН підлягають реєстрації в ЄРПН. Реєструвати треба всі ПН, в тому числі й виписані за операціями, які оподатковуються за ставкою 0% або звільнені від оподаткування.
 7. Помилка в ПН або її невчасна реєстрація не позбавляє покупця права на податковий кредит, крім помилок в кодах УКТ ЗЕД. Необхідною умовою при цьому є те, щоб дані помилки не заважали ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань. У такому разі, а також при порушенні продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН, треба звернутися із скаргою протягом 365 кал. днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано ПН або допущено помилки. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг (п. 201.10 ПКУ).

Форма податкової накладної

Насьогодні форма ПН визначена Порядком № 1307 (у редакції наказу Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276). Саме ця форма ПН переходить у 2018 рік.

Розглянемо тепер заповнення окремих реквізитів ПН:

Видаткова накладна: деталі заповнення

Видаткова накладна використовується для обліку руху матеріальних цінностей усередині підприємства та їх відпуску господарствам свого підприємства, розташованим за межами його території, а також стороннім організаціям. Тож важко знайти підприємство, на якому б не складали цей документ.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, далі — Закон про бухоблік).

Форму видаткової накладної не затверджено. Однак є Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11), затверджена наказом Мінстату від 21.06.1996 р. № 193 (далі — наказ № 193). Зазвичай саме цей документ беруть за зразок для розроблення видаткової накладної. Але під час розроблення власної форми видаткової накладної не можна ігнорувати вимоги ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік. Тобто первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити:

 • назву документа (форми);
 • дату та місце складання;
 • назву підприємства, від імені якого складено документ;
 • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;
 • особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
 • Накладна-вимога виписується у двох примірниках і підписується головним бухгалтером або вповноваженою на те особою.

  Як потрібно зазначати ціну у видатковій накладній: «ціна товару з ПДВ», «сума з ПДВ», «у т.ч. ПДВ» чи обов’язково «ціна без ПДВ», «сума без ПДВ», «окрім того, ПДВ» та «сума разом із ПДВ»?

  Безпосередньо у формі № М-11 для відображення вартості товарів зазначено два поля «ціна» та «сума».

  Як ми вже вказували, згідно із ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік первинний документ має містити «зміст та обсяг господарськоїоперації, одиницю виміру господарської операції». Таким чином, вважаємо, що у видатковій накладній можуть бути поля «ціна товару з ПДВ», «сума з ПДВ» і «у т.ч. ПДВ» або ж «ціна без ПДВ», «сума без ПДВ», «окрім того, ПДВ» та «сума разом із ПДВ».

  На замітку! Окремо ПДВ має обов’язково міститися в податковій накладній. Адже показувати суму вхідного ПДВ у бухгалтерському та податковому обліку можна лише на підставі податкової накладної (п.п. 198.6, 201.10 ПКУ).

  Тож оскільки у формі № М-11 міститься лише «ціна» та «сума», а Закон про бухоблік узагалі не уточнює, як саме зазначати такий показник, на наш погляд, що не існує вимог, які б обмежували єдиним варіантом відображення вартісних показників. Тому у видатковій накладній можна передбачити зазначення ціни товару як із ПДВ, так і без. Однак на практиці інформацію про наявність податку на додану вартість у ціні товару зазначають, щоб уникнути зайвих претензій від контролерів. Адже базою обкладення ПДВ переважно є договірна вартість товару. І якщо в первинному документі не уточнити, що ціна вже містить ПДВ, контролери можуть намагатися довести, що заявлена в первинному документі сума є базою оподаткування.

  Яку адресу зазначати у видатковій накладній у полі «реквізити одержувача»: юридичну чи фактичну?

  Первинний документ обов’язково має містити місце його складання (ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік), а от вимоги зазначення конкретної адреси одержувача цей Закон не висуває.

  Тому якщо в первинному документі чітко не зазначено, яку адресу слід указати, а в Законі про бухоблік ідеться про місце складання первинного документа, на нашу думку, у видатковій накладній можна зазначати або дві адреси (місце знаходження підприємства та його юридичну адресу), або лише фактичну адресу підприємства.

  Чи можна у видатковій накладній у полі «одиниця виміру» зазначати вагу в тоннах, а через дріб — у штуках?

  Одиниця виміру господарської операції є обов’язковим реквізитом первинного документа (ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік).

  В абз. 1 п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. № 88 (далі — Положення № 88), лише уточнили, що одиниця виміру господарської операції може бути виражена в натуральному та/або вартісному виразі. Водночас в абз. 2 п. 2.4 Положення № 88 сказано: «Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити». Тобто постачальник цілком може вказувати кількість товару в різних одиницях виміру. Форма № М-11 містить поле «Одиниця виміру», яке складається із двох комірок — «код» та «найменування».

  При цьому в п. 1.4 методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених Наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2 (далі — Методрекомендації № 2), мовиться, що з метою організації бухгалтерського обліку запасів розпорядчим документом, затвердженим (схваленим) власником (уповноваженим органом), додатково може бути визначена одиниця натурального виміру запасів для кожної одиниці бухгалтерського обліку.

  Таким чином, на законодавчому рівні немає прямої заборони вказувати одиницю виміру через дріб. Відсутні й рекомендації, як це робити, і за якою одиницею оприбуткувати. Зважаючи на п. 1.4 Методрекомендацій № 2, підприємство самостійно вирішує, яку одиницю виміру застосовуватиме під час оприбуткування запасів. Тобто може застосовувати подвійну, може вибрати одну із наведених, або взагалі використовувати третю (скажімо, не в тоннах або шт., а в кг або літрах).

  Зверніть увагу! Одиниця виміру в первинних документах повинна збігатися з одиницею виміру в договорі. Інакше можливі запитання від контролерів.

  Анастасія Нєвська, бухгалтер-експер т

  Інформація підготовлена за підтримки Кричун П.М.
  та консалтингової компанії TCG CONSULTING
  (власники видання «Справжня Бухгалтерська Газета»
  та сайту)

  Податкова накладна: особливості заповнення

  З метою приведення у відповідність із нормами Податкового кодексу, що діють з 01.01.2017 р., та Закону № 1877, який регулює державну підтримку села, форму податкової накладної викладено у новій редакції.
  Як правильно заповнити податкову накладну за новими правилами, читайте далі.

  Форма податкової накладної

  Наказом № 276, який набрав чинності 01.03.2017 р., форму податкової накладної та її додатків (у тому числі форму розрахунку коригування), затверджених наказом № 1307, викладено в новій редакції. При цьому загалом змін зазнав лише розділ Б табличної частини податкової накладної/розрахунку коригування.

  Так, відповідно до вимог пп. «і» п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу код товару згідно з УКТ ЗЕД та код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП) є обов’язковими реквізитами податкової накладної.

  З метою реалізації наведеної норми Кодексу розділ Б табличної частини податкової накладної доповнено новими графами 3.2 «Ознака імпортованого товару» та 3.3 «Код послуги згідно з ДКПП» (відповідно графи 4.2 та 4.3 розрахунку коригування).

  Крім того, з метою реалізації ст. 16 1 Закону № 1877 щодо надання сільськогосподарським товаровиробникам бюджетної дотації цей розділ податкової накладної також доповнено новою графою 11 «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» (відповідно графа 13 додатка до податкової накладної та графа 14 розрахунку коригування).

  Особливості заповнення зазначених граф розглянемо нижче.

  Порядок заповнення

  Змінено порядок заповнення другої частини (після знака дробу) порядкового номера податкової накладної. Відтепер платники ПДВ, включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених п. 16 1 .3 ст. 16 1 Закону № 1877, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код «2» (п. 6 Порядку).

  У разі складання оператором для інвестора в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції податкової накладної відповідно до пп. «а» п. 337.4 ст. 337 розділу XVIII Податкового кодексу такий оператор, як і раніше, у другій частині порядкового номера такої податкової накладної зазначає код «5».

  Також змінами передбачено уніфікацію з правилами, визначеними п. 11 Порядку для складання податкової накладної у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, правил складання податкової накладної у разі здійснення окремих операцій з товарами/послугами, придбаними або виготовленими до 01.07.2015 р., під час придбання або виготовлення яких суми податку було включено до складу податкового кредиту та за якими не було нараховано податкові зобов’язання, а саме у разі:

 • здійснення операцій з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання;
 • використання товарів/послуг в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування;
 • використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;
 • визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.
 • Зокрема, в таких податкових накладних відтепер у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000» (на відміну від умовного ІПН «400000000000», що було передбачено п. 12 Порядку до внесення змін наказом № 276).

  Таким чином, відповідно до Порядку з урахуванням внесених зазначеним наказом змін:

 • умовний ІПН «400000000000» проставляється у випадку складання податкової накладної за операціями з:
 • ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку;

  переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;

  постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку;

  • умовний ІПН «600000000000» проставляється у випадку складання податкової накладної у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, в тому числі у разі здійснення операцій з товарами/послугами, придбаними або виготовленими до 01.07.2015 р., під час придбання або виготовлення яких суми податку було включено до складу податкового кредиту та за якими не було нараховано податкові зобов’язання, а саме у разі:

  здійснення операцій з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання;

  використання товарів/послуг в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування;

  використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;

  визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

  Також порядок складання податкових накладних у разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, передбачений п. 15 Порядку, приведено у відповідність із вимогами п. 201.4 ст. 201 цього Кодексу, згідно з яким платники податку у разі здійснення постачання таких товарів/послуг можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

  Враховуючи наведене, Порядком запроваджено єдиний тип причини (15 — складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання) відповідно до п. 8 Порядку, що зазначається у верхній лівій частині таких податкових накладних, на відміну від трьох типів (15 — 17), які було передбачено цим Порядком до внесення змін наказом № 276. Таким чином, типи причин 16 та 17 із п. 8 Порядку виключено.

  У зв’язку з наданням Податковим кодексом права на складання вказаних зведених податкових накладних пп. 1 п. 16 Порядку передбачено, що у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» податкової накладної крім номенклатури товарів/послуг також зазначається: «перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання».

  Далі розглянемо особливості заповнення графи 3.1 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» та нових граф 3.2 «Ознака імпортованого товару» та 3.3 «Код послуги згідно з ДКПП» податкової накладної.

  У разі постачання товару обов’яз­ковою для заповнення є графа 3.1 податкової накладної, в якій зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД.

  Код товару згідно з УКТ ЗЕД, як і раніше, зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

  Слід звернути увагу, що УКТ ЗЕД не містить вичерпного переліку товарів, які, зокрема, постачаються на митній території України. З метою врегулювання цього питання у Порядку передбачено норму, відповідно до якої Державна фіскальна служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до ст. 201 Податкового кодексу (пп. 2 п. 16 Порядку).

  У разі постачання послуги обов’язковою для заповнення є графа 3.3 податкової накладної, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП.

  Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду. При цьому код згідно з УКТ ЗЕД зазначається відповідно до Митного тарифу України на рівні:

 • позиції (чотири перші цифри коду);
 • підпозиції (шість перших цифр);
 • категорії (вісім перших цифр);
 • підкатегорії (10 цифр коду).
 • Платники податку у випадку постачання підакцизних товарів і товарів, ввезених на митну територію України, зазначають повний код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 цифр коду).

  При цьому у разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка «Х».

  Щодо особливостей заповнення графи 11 «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» слід зазначити таке.

  До графи 11 вносяться дані щодо коду виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника відповідно до підпунктів 16 1 .3.1 — 16 1 .3.16 п. 16 1 .3 ст. 16 1 Закону № 1877, за результатами якої виготовлено товар, що постачається, у форматі: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, такі коди відповідно тотожні підпунктам: 16 1 .3.1, 16 1 .3.2, 16 1 .3.3, 16 1 .3.4, 16 1 .3.5, 16 1 .3.6, 16 1 .3.7, 16 1 .3.8, 16 1 .3.9, 16 1 .3.10, 16 1 .3.11, 16 1 .3.12, 16 1 .3.13, 16 1 .3.14, 16 1 .3.15, 16 1 .3.16 п. 16 1 .3 ст. 16 1 цього Закону.

  Підпункти п. 16 1 .3 ст. 16 1 Закону № 1788, які передбачають види діяльності

  Види діяльності, передбачені відповідним підпунктом,
  які дають право на одержання
  бюджетної дотації

  Код виду діяльності, що зазначається у графі 11 податкової накладної

  Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.13 КВЕД у частині:

  вирощування листкових і стеблових овочів, таких як: артишоки; аспарагус; капуста; цвітна капуста та броколі; салат-латук і цикорій; шпинат;

  вирощування баштанних культур, таких як:

  огірки та корнішони; баклажани; помідори; кавуни; мускусні дині; інші види баштанних культур (кабачки, гарбузи столові тощо);

  вирощування коренеплідних, цибулинних і бульбоплідних овочів, таких як: морква; турнепс; часник; цибуля (у тому числі шалот); цибуля-порей та інші види цибулинних; інші коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні овочі (буряк столовий тощо);

  вирощування грибів і трюфелів;

  вирощування цукрового буряку;

  вирощування інших овочів;

  вирощування коренеплідних і бульбоплідних культур, таких як: картопля;

  солодка картопля; маніок; ямс; інші коренеплідні та бульбоплідні культури

  701

  Вирощування винограду 01.21 КВЕД у частині:

  вирощування винограду для виробництва вина та винограду столових сортів на виноградниках

  702

  Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.24 КВЕД у частині:

  вирощування зерняткових і кісточкових фруктів: яблук; абрикосів; вишень і черешень; персиків і нектаринів; груш і айви; слив і терну; інших видів зерняткових і кісточкових фруктів

  703

  Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів 01.25 КВЕД у частині:

  вирощування ягід: чорниці; смородини; аґрусу; ківі; малини; суниці та полуниці; інших видів ягід;

  вирощування їстівних горіхів: мигдалю; кеш’ю; каштанів; фундука (ліщини); фісташок; волоських горіхів; інших видів їстівних горіхів

  704

  Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.41 КВЕД у частині:

  вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід;

  одержування сирого молока корів, у тому числі м’ясних порід, і буйволиць

  705

  Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.42 КВЕД у частині:

  вирощування та розведення великої рогатої худоби та буйволів для одержування м’яса;

  одержування сперми бугаїв для запліднення

  706

  Розведення коней та інших тварин родини конячих 01.43 КВЕД у частині:

  вирощування та розведення коней, віслюків, мулів і лошаків;

  одержування сирого молока кобил і ослиць

  707

  Розведення овець і кіз 01.45 КВЕД у частині:

  вирощування та розведення овець і кіз;

  одержування сирого молока овець і кіз;

  одержування вовни овець і кіз

  708

  Розведення свиней 01.46 КВЕД у частині:

  відтворювання поголів’я свиней;

  одержування сперми кнурів

  709

  Розведення свійської птиці 01.47 КВЕД у частині:

  розведення та вирощування свійської птиці (курей, індиків, качок, гусей, цесарок);

  одержування яєць свійської птиці;

  діяльності інкубаторних станцій з вирощування свійської птиці

  710

  Розведення інших тварин 01.49 КВЕД у частині:

  вирощування та розведення напівсвійських та інших тварин:

  інших видів птиці, наприклад, перепелів;

  кролів та інших хутрових тварин з цінним хутром;

  одержування шкур хутрових сільськогосподарських тварин, шкіри плазунів і птахів у результаті діяльності з їх розведення на фермах;

  діяльності ферм із розведення хробаків, равликів, молюсків тощо;

  розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда;

  бджільництва, одержування меду та бджолиного воску

  711

  Вирощування тютюну 01.15 КВЕД у частині:

  вирощування тютюну і махорки (крім первинного оброблення листя тютюну — сушіння, сортування тощо)

  712

  Виробництво м’яса 10.11 КВЕД у частині:

  забою худоби, оброблення та фасування м’яса: яловичини, свинини, баранини, кролятини, верблюжатини тощо;

  виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса в тушах;

  виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса у відрубах;

  одержування щипаної вовни;

  одержування щетини свиней

  713

  Виробництво м’яса свійської птиці 10.12 КВЕД у частині:

  забою, оброблення та фасування м’яса свійської птиці;

  виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса (тушки та окремі частини тушок)

  714

  Перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.51 КВЕД у частині:

  виробництва незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого;

  виробництва напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки тощо);

  виробництва вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого;

  715

  Виробництво інших харчових продуктів 10.80 КВЕД у частині:

  виробництва яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку

  716

  Графа 11 заповнюється винятково платниками ПДВ — сільськогосподарськими товаровиробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених п. 16 1 .3 ст. 16 1 Закону № 1877 (податкові накладні, в яких у другій частині порядкового номера зазначено код «2» відповідно до п. 6 Порядку).

  При цьому в податкових накладних, складених у разі:

 • нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу (особливості заповнення яких викладено у п. 11 Порядку), — графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 — 9, 11 не заповнюються;
 • постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (особливості заповнення яких викладено у п. 15 Порядку), — графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 не заповнюються.
 • Усе вищезазначене стосується і порядку заповнення розрахунку коригування, оскільки відповідно до п. 25 Порядку показники у графах 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 8, 9, 11 — 14 розрахунку коригування заповнюються в аналогічному порядку, передбаченому для податкових накладних.

  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

  Податковий кодекс — Податковий кодекс України 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1791 — Закон від 20.12.2016 р.№ 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році». Закон № 1877 — Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України». Наказ № 276 — наказ Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України». Наказ № 1307 — наказ Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної»

  Правила заповнення накладних

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

  НАКАЗ
  N 165 від 30.05.97
  м.Київ

  Зареєстровано
  в Міністерстві юстиції України
  23 червня 1997 р. за N 233/2037

  (Наказ втратив чинність на підставі Наказу
  Державної податкової адміністрації України
  N 969 від 21.12.2010)

  Про затвердження форми податкової накладної
  та порядку її заповнення

  Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» ( 168/97-ВР ) та, керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» ( 509-12 ), наказую:

  1. Затвердити форму податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної, що додаються. ( Пункт 1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  2. Начальнику управління справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору Головного управління непрямих податків Косміній Л.В. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

  3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у п’ятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям усіх рівнів.

  Голова ДПА України М.Я.Азаров

  Затверджено
  наказом ДПА України
  від 30.05.97 N 165

  Порядок
  заповнення податкової накладної

  ( У Порядку заповнення податкової накладної слова
  «книга обліку продажу товарів (робіт, послуг)» у
  всіх відмінках замінено словами «реєстр отриманих
  та виданих податкових накладних» у відповідних
  відмінках; слова «продаж» та «надання» у всіх
  відмінках замінено словом «поставка» у відповідних
  відмінках; слова «роботи, послуги» у всіх
  відмінках замінено словом «послуги» у відповідних
  відмінках згідно з Наказом Державної податкової
  адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  1. Податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

  2. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі і якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

  Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють поставку товарів (послуг) та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі філії, може делегувати філії або структурному підрозділу право виписки податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово довести до відома державного податкового органу за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та структурними підрозділами несе платник податку на додану вартість. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  Під час виконання договорів про спільну (сумісну) діяльність податкова накладна виписується особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Податковий облік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку результатів іншої господарської діяльності. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  У разі надання на митній території України послуги нерезидентом податкова накладна виписується таким платником податку: зареєстрованим на території України постійним представництвом цього нерезидента, а за відсутності такого — резидентом, який виконує агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за відсутності такого — покупцем (отримувачем) — податковим агентом такого нерезидента. ( Пункт 2 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  Суб’єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені пунктом 6.1 статті 6 або пунктом 8-1.2 статті 8-1 Закону України «Про податок на додану вартість» ( 168/97-ВР ) (далі — Закон), а також підприємства, звільнені від сплати податку до бюджету за рішенням суду, утрачають право на складання податкової накладної. ( Пункт 2 доповнено абзацом п’ятим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 ) ( Пункт 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  3. Порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру реєстра отриманих та виданих податкових накладних.

  При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику — код (номер, шифр). ( Пункт 3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  4. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов’язань з поставки товарів (послуг) продавця у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних. ( Пункт 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  5. Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж вказаною у пункті 2 даного Порядку. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 311 від 02.08.2001 )

  ( Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  ( Пункт 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  6. Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у момент виникнення податкових зобов’язань продавця відповідно до вимог пункту 7.3 статті 7 Закону ( 168/97-ВР ). При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (непотрібне виділяється поміткою «X»). ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98, N 244 від 30.06.2005 )

  6.1. Оригінал податкової накладної надається покупцю товарів (послуг) на його вимогу.

  Зазначений документ зберігається покупцем разом із розрахунковими, платіжними документами з придбання товарів (послуг) у порядку і протягом терміну, визначеного для зберігання облікових податкових документів та зобов’язань із сплати податків. ( Пункт 6.1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  ( Пункт 6.3 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  6.3. Копія податкової накладної залишається у продавця товарів (послуг) як звітний розрахунковий податковий документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством для зобов’язань із сплати податку. ( Пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  7. Податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача. У будь-якому разі видається товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує передачу товарів (послуг) та (або) прийняття платежу із зазначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника.

  Якщо постачальник товарів (послуг) відмовився надати отримувачу цих товарів (послуг) податкову накладну або порушив порядок її заповнення, отримувач таких товарів (послуг) має право додати до податкової декларації за звітний податковий період (у якому повинна бути видана податкова накладна) заяву зі скаргою на такого постачальника. До заяви платник зобов’язаний додати копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку внаслідок придбання таких товарів (послуг). Указана заява є підставою для включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  8. Усі примірники податкових накладних, окремі особливості заповнення яких викладені в підпунктах 8.1-8.4 цього пункту, залишаються в особи, що їх виписала, і зберігаються відповідно до викладеного в підпунктах 6.1 та 6.3 пункту 6 цього Порядку.

  В оригіналі такої податкової накладної робиться відповідна помітка, наприклад: «Поставка неплатнику податку», «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам», «Передача у межах балансу для невиробничого використання», «Ліквідація фондів за самостійним рішенням платника податку», «Переведення основних фондів до складу невиробничих», «Експортні поставки», «Поставка для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість», «Поставка для операцій, які звільненні від оподаткування податком на додану вартість», «Визнання умовного продажу при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість».

  8.1. У разі поставки товарів (послуг) покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи поставку на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» робиться позначка «X».

  8.2. У разі виписки податкової накладної покупцем — отримувачем послуги, наданої йому на митній території України нерезидентом, який виступає податковим агентом такого нерезидента, у рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» робиться позначка «X».

  8.3. У разі передачі товарів (послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання, витрати на яке не включаються до валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації, у разі використання товарів (послуг), за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, у разі визнання умовного продажу товарних залишків та/або основних фондів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, у разі ліквідації основних виробничих фондів або невиробничих фондів за самостійним рішенням платника податку, у разі переведення основних фондів до складу невиробничих фондів, у рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Індивідуальний податковий номер покупця» вказуються однакові номери. Зазначене стосується і заповнення рядків «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)».

  8.4. Податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі:

  здійснення поставки товарів (послуг) за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку);

  коли при поставці товарів (послуг) платнику податку за готівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками у межах граничної суми, установленої Національним банком України для готівкових розрахунків, видається товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує прийняття платежу постачальником від отримувача таких товарів (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника;

  виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, у яких форма встановлена міжнародними стандартами;

  надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів (послуг), загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера постачальника), якщо сума поставлених товарів (послуг) одному платнику податку не перевищує 200 гривень за день. ( Пункт 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  9. Для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасній поставці одному покупцю як оподатковуваних товарів (послуг), так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 10 та граф 7, 8 і 9).

  Викладене в абзаці першому цього пункту не поширюється на: (Пункт 9 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  операцію з поставки товарів (послуг), до якої одночасно застосовується як нульова ставка, так і ставка 20 відсотків (або винагорода оподатковується за повною ставкою). У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи; (Пункт 9 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  нарахування та сплату процентів або комісій у межах договору фінансового лізингу. Загальна сума нарахованих (сплачених) процентів або комісій у складі орендного платежу в межах такого договору вказується в графі 6; сума, що перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, — у графі 7; сума, що не перевищує подвійної облікової ставки Національного банку України, — у графі 10. (Пункт 9 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 ) ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  10. У разі поставки товарів (послуг), звільнення від оподаткування яких передбачено Законом та іншими нормативно-правовими актами, в податковій накладній у розділі VI та графі 10 робиться помітка «Без ПДВ», з обов’язковим посиланням на відповідний пункт (підпункт), статтю такого нормативно-правового акта. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  11. У разі поставки товарів (послуг), оподаткування яких передбачено статтею 6 Закону за нульовою ставкою, у розділі VI та графах 8 і 9 робиться помітка «0».

  12. До розділу I податкової накладної вносяться дані в розрізі номенклатури поставки товарів (послуг), а саме:

  12.1. графа 2 — дата виникнення податкового зобов’язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 7.3 «Дата виникнення податкових зобов’язань» статті 7 Закону;

  12.2. графа 3 — номенклатура поставки товарів (послуг);

  у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у цій графі також указується «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній N _______» (зазначається номер податкової накладної, виписаної на суму поставки цих товарів (послуг), визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості); ( Підпункт 12.2 пункту 12 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни, збільшеної на суму процентів нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя над фактичною ціною, у цій графі, крім тексту «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній N _______», також указується текст «сума процентів нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя; ( Підпункт 12.2 пункту 12 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  12.3. графа 4 — одиниця виміру товарів (послуг) — грн., шт., кг, м, см, куб.м, куб.см, л тощо;

  12.4. графа 5 — кількість (об’єм, обсяг) поставки товарів, послуг;

  У разі, якщо послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні, у графі 5 указується: «послуга/проценти тощо; ( Підпункт 12.4 пункту 12 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 ) ( Підпункт 12.4 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  12.5. графа 6 — ціна поставки одиниці продукції без урахування податку на додану вартість;

  12.6. графа 7 — база оподаткування товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20%;

  12.7. графа 8 — база оподаткування при здійсненні операцій на митній території України з поставки товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (згідно із Законом та іншими нормативно-правовими актами); ( Пункт 12.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98, N 244 від 30.06.2005 )

  12.8. графа 9 — база оподаткування при здійсненні експортних операцій, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (пункт 6.2 статті 6 Закону);

  12.9. графа 10 — база оподаткування товарів (послуг), які звільнені від оподаткування відповідно до статті 5 Закону;

  12.10. графа 11 — загальна сума коштів, що підлягає оплаті.

  13. До розділу II податкової накладної вносяться всі дані по товаротранспортних витратах продавця згідно з договором, які не входять до договірної (контрактної) вартості товарів.

  14. До розділу III податкової накладної вносяться дані по зворотній (заставній) тарі. Вартість тари визначається в контракті, як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 11 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

  15. Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (послуг). У разі, коли частка товару (послуги) не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку N 1 до податкової накладної і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов’язаннях (додаток N 1 виписується у двох примірниках, з яких оригінал видається покупцю товарів (послуг), а копія залишається у продавця товарів (послуг). ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  16. У разі передачі товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі права власності на такі товари іншій особі й уповноважують таку особу (далі — комісіонер) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі — комітент), податкова накладна в момент передачі таких товарів не складається. Дата виписки податкової накладної у комітента визначається, виходячи з дати перерахування коштів на користь комітента або надання останньому інших видів компенсації вартості зазначених товарів. Комісіонер при поставці товарів, одержаних на умовах комісії та інших умов, зазначених вище, виписує податкову накладну в міру поставки таких товарів у загальному порядку.

  Зазначене правило не поширюється на операції з експортування вживаних товарів за межі митної території України або з імпортування вживаних товарів на митну територію України в межах зазначених договорів. ( Абзац другий пункту 16 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 ) ( Порядок доповнено пунктом 16 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  17. У разі здійснення поставки товарів (послуг), поставка яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставленої продукції (1 раз на п’ять днів; 1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов’язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супроводжувальних документів, згідно з якими здійснено поставку товарів (послуг). ( Порядок доповнено пунктом 17 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  18. Усі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати поставку товарів (послуг), та скріплюються печаткою такого платника податку — продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів (послуг) і не скріплюється його печаткою. ( Пункт 18 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  19. У разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму поставки товарів (послуг), визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну — на суму, виходячи з фактичної ціни поставки, другу — на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. Номер податкової накладної, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, повинен через дріб містити позначку «ЗЦ». Така податкова накладна покупцю не надається; усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.

  Такий самий порядок виписки податкових накладних застосовується і в разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін, збільшених на суму процентів нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя. При цьому до податкової накладної, виписаної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, уключається і сума вказаних процентів. ( Порядок доповнено пунктом 19 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  20. У разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону ( 168/97-ВР ) постачальник товарів (послуг) виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  21. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі в тексті — розрахунок коригування) може друкуватися поліграфічним способом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

  22. Розрахунок коригування складається у двох примірниках. ( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  23. Оригінал розрахунку коригування надається покупцю товарів (послуг). Копія залишається у продавця. ( Пункт 23 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98 )

  24. Розрахунки коригування як покупцем, так і продавцем зберігаються в порядку, аналогічному порядку збереження податкових накладних.

  25. На підставі вказаного розрахунку отримувач товарів (послуг) здійснює коригування податкового кредиту відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону ( 168/97-ВР ) (за умови дотримання законодавчих норм щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов’язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних (з від’ємним чи позитивним значенням). ( Пункт 25 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  26. На титульному листі розрахунку коригування вказується, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.

  27. Розрахунок коригування складається виключно продавцем — особою, яка є платником податку, філією чи структурним підрозділом, якому делеговано право виписки податкової накладної (відповідно до пункту 2 цього Порядку), а також особою, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету та покупцем — отримувачем послуги, наданої йому на митній території України нерезидентом, який виступає податковим агентом такого нерезидента, із обов’язковим включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов’язань та одночасним відображенням у книзі обліку поставки з від’ємним чи позитивним значенням. ( Пункт 27 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 469 від 08.10.98; із змінами внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  28. Розрахунку коригування присвоюється номер, який має вигляд дробу, чисельник якого відповідає порядковому номеру розрахунку, який реєструється у окремому журналі, а знаменник — номеру податкової накладної. ( Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 244 від 30.06.2005 )

  Наприклад, 5/177, де:

  5 — порядковий номер розрахунку;

  29. Показники у графах 6, 7, 9-15 розрахунку коригування заповнюються у вартісному виразі відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку.

  30. У графі 6 вказується фактична ціна без урахування податку на додану вартість, за якою раніше була здійснена поставка.

  31. У графі 7 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснена поставка.

  Смотрите еще:

  • Понятия субсидия Любое государство — это, в первую очередь, политическое устройство общества. Это значит, что оно как политический инструмент создается во благо общества, представителями которого являются все проживающее на определенной территории […]
  • Краснокамск адвокаты УСЛУГИ АДВОКАТОВ В КРАСНОКАМСКЕ Вам нужны услуги адвоката или юридическая помощь в Краснокамске? Выбор адвоката – задача не из легких. Из сотен специалистов, называющих себя адвокатами, необходимо выбрать одного, своего, которому можно […]
  • Статья 10 федерального закона о персональных данных Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных" О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 8 июля 2006 года 14 июля 2006 года Кодексы РФ Популярные материалы Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ Для пятидневной […]
  • Как почистить реестр в симс 3 Для тех, у кого с игрой проблемы: Полная очистка реестра игры. Рано или поздно у любого игрока возникает проблема с работой игры или её сбои. Чаще всего эти самые погрехи устранить можно лишь одним способом – удалением и переустановкой […]
  • Единый день оплаты налогов 1 октября истекает срок уплаты имущественных налогов для граждан До 1 октября включительно налогоплательщики должны уплатить транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц за 2014 год (абз. 3 п. 1 ст. 363, абз. […]
  • Закон о невыезде из рф Запрет на выезд за границу. Как проверить свои долги Последнее время нам часто напоминают про необходимость своевременной оплаты налогов и штрафов, одновременно пугая неприятными последствиями. Долги по кредитам и другим финансовым […]
  • 2 ст 213 ук рф ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ХУЛИГАНСТВА Уголовная ответственность за хулиганство предусмотрена ст. 213 УК РФ, диспозиция которой в результате неоднократных изменений законодателем приобрела сложный характер. При толковании ее […]
  • Закон ст 435 Закон ст 435 Если Вы еще не пользователь ИС «ПАРАГРАФ», то станьте им. Стать пользователем ИС «ПАРАГРАФ» Для чего Вам нужна «База судебных решений»? смотри подробнее Анализ информации, содержащейся в базе, поможет юристу […]